Diagnoza potrzeb w sprawie programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Diagnoza potrzeb w sprawie programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, że Gmina Tuchów rozważa możliwość przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego  w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczący tworzenia „Centrów opiekuńczo-mieszkalnych”, skierowany jest on do osób, dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej są niewystarczające.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania  w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. Osoby niepełnosprawne obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Do ewentualnego przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” niezbędne jest ustalenie zapotrzebowania na tę usługę na terenie gminy Tuchów. W związku  z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagałyby zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby i uzupełnienie ankiety zainteresowania uczestnictwem oraz ankiety potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystąpienia przez Gminę Tuchów do Programu w terminie do 13 marca 2020 r. do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4 ( I piętro).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 6525 489; 14 6510 169, adres e-mail: slowik.ops@op.pl

Ankiety zainteresowania można składać tradycyjną drogą pocztową, bezpośrednio pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej.   Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę na terenie Gminy Tuchów.

Ankieta zainteresowania uczestnictwem, wraz z klauzurą

Zapraszamy także do wypełnienia formularza:
ANKIETA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE PRZYSTĄPIENIA PRZEZ GMINĘ TUCHÓW DO PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do 13 marca 2020r. Ankieta jest skierowana do osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy Tuchów i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia ”Centrum opiekuńczo- mieszkalnego”.
Centra opiekuńczo- mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /T.j. Dz. U. 2019 poz. 1172 z późn. zm./.
Centra mają na celu uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia osobom dorosłym możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego oraz zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych.
Zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxTmyd2o9npXA4t4Zfz8Rn9OMdWSEX-VybJKvHv8ME1xiGNg/viewform?usp=sf_link

 

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu