Dlaczego warto wybrać mediację?

Dlaczego warto wybrać mediację?

W poprzednim artykule przestawiono już czym jest mediacja. W ramach promocji i propagowania tematyki związanej z mediacjami zapraszamy do zapoznania się z niniejszym artykułem.
Przypomnijmy, że mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.
W zależności od spraw możemy wyróżnić:
mediacje rodzinne – kwestie poruszane zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka i temu podobne sprawy.
mediacje cywilne – mogą dotyczyć m.in. spraw o zapłatę, zniesienie współwłasności, spraw pracowniczych, rozwiązania lub niewykonania umowy, podział majątku, działu spadku oraz spraw rodzinnych (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
mediacje gospodarcze – przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, rozwiązanie lub niewykonanie umowy.
mediacje karne – to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Mediator:
Mediator jest bezstronną osobą, pomagającą stronom we wzajemnym wysłuchaniu,
przedstawieniu własnych racji i argumentów, skoncentrowaniu się na problemach, odnalezieniu wspólnych interesów, a także wypracowaniu możliwych rozwiązań i satysfakcjonującego strony porozumienia.
Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązania problemu.
Musi zachować neutralność i bezstronność. Powinien prowadzić mediację w taki sposób, by nierównowaga stron nie miała wpływu na przebieg mediacji i jej ostateczny wynik.

Mediacja aby mogła być skuteczna musi opierać się o pewne zasady:
• dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu
mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,
• bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo. Mediator nie staje po żadnej stronie, nie wyróżnia żadnej z nich, umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem,
• poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą, wszystko co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne,
• neutralność – brak stanowiska mediatora co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron. Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
• akceptowalność – strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Cel mediacji:
Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami. Osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Zalety mediacji:
Mediacja:
• służy tworzeniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
• sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
• zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu,
• pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
• zapewnia stronom możliwość decydowania o ostatecznym wyniku,
• zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu,
• pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, z punktu widzenia drugiej strony,
• zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, niesprawiedliwości,
• zwiększa skuteczność realizowania porozumień, gdyż strony, które same je wypracowały, czują się odpowiedzialne za ich wykonanie,
• skraca okres trwania postępowania sądowego,
• zmniejsza koszty związane z postępowaniem sądowym,
• realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w praktyce to nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

Czemu mediacja a nie sąd?
• Kierując sprawę do sądu strony tracą kontrolę nad wynikiem postępowania. O ich sprawie rozstrzyga sąd.
• Kierując sprawę do mediacji, strony pozostawiają sobie całkowity wpływ na wynik zakończenia sporu. To one ustalają zasady, wybierają zgodnie mediatora, specjalistę w danej dziedzinie. W ramach postępowania mediacyjnego strony przy udziale mediatora ustalają sposób rozwiązania istniejącego pomiędzy nimi sporu.
• W postępowaniu sądowym strony po zaprezentowaniu swoich stanowisk i dowodów na ich poparcie są zdane na ocenę konfliktu dokonywaną przez sędziego, który wydaje wyrok.
• Każda ze stron, w dowolnym momencie może z mediacji zrezygnować. Przy mediacji, to od stron zależy jak szybko ona się zakończy i jaką treść będzie miała ugoda, pod warunkiem zgodności z prawem. W mediacji strony przedstawiają nawzajem swoje racje i samodzielnie decydują o sposobie zaspokojenia swoich interesów zgodnie ze swoimi potrzebami. Tylko wtedy, gdy jest to dla nich korzystne, strony zawierają ugodę.
• Udział w mediacji, sposób i czas jej zakończenia jest zależny od woli stron i ich potrzeb.
• Mediacja zakończona ugodą jest sukcesem stron, pozwala im osiągnąć zaspokojenie swoich potrzeb w krótszym czasie i zdecydowanie niższych kosztach finansowych i emocjonalnych.
• Mediacja pozwala uniknąć eskalacji konfliktu między stronami oraz stwarza szersze możliwości dla treści zawieranej przez nie ugody.

Korzyści z mediacji
• szybkie, tanie i proste postępowanie,
• wpływ na wybór mediatora,
• rozwiązanie problemu bez pogłębiania konfliktu,
• ograniczenie kosztów postępowania,
• wpływ na akceptowane przez porozumienie, mające moc wyroków sądowych,
• gwarancję poufności postępowania oraz brak złego rozgłosu,
• utrzymanie współpracy między stronami,
• akceptowane przez strony warunki ugody i gwarancja dobrowolnej wykonalności porozumienia.
Dla każdego przedmiotu mediacji można przypisać inne zalety. Wymienione tu należą do bardziej ogólnych, występujących najczęściej w sprawach cywilnych, rodzinnych, sąsiedzkich.

Szerszych informacji na temat mediacji uzyskać można w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
Informacje na temat mediacji można znaleźć także:
www.mediacja.gov.pl
www.ms.gov.pl

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu