Informacja dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuję, iż organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w ramach programu przeciwdziałania marnotrawieniu żywności „Razem Przeciw Marnotrawienu” mogą zgłosić chęć udziału w programie i odbierać żywność z pobliskich sklepów Biedronka, a następnie przekazywać ją potrzebującym.

Do programu mogą zgłaszać się organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

– działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp.

 

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu