Nowe regulacje prawne dotyczące przemocy w rodzinie od 30.11.2020r.

PRZEMOC W RODZINIE – OD 30 LISTOPADA 2020r. NOWE UREGULOWANIA PRAWNE

          Od 30 listopada 2020 roku obowiązuje ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z dnia 29 maja 2020 r. poz.956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta- wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej- wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową- do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nowelizacja obejmuje zmiany w następujących aktach prawnych:

 1. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn.zm.
 2. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz.568
 3. Ustawa z Policji (Dz.U z 2020 r. poz.360)
 4. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 431)
 5. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczeniu (Dz.U. z 2020r. poz. 729)
 6. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz.755 i 807)
 7. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2020 r. poz. 218)

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) wprowadzono następujące zmiany:

–  w art. 9a:

 1. a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.”,

 1. b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa
  w ust. 3, 3a lub 5.”,
 2. c) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc w rodzinie,
w skład grup roboczych mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.”;

2) art. 11a otrzymuje brzmienie:

„Art. 11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460,
z późn. zm.3) ) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania
i jego bezpośredniego otoczenia.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

1) osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;

2) członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;

3) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa
w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

 1. Osoba pełnoletnia, która pozostała w mieszkaniu, o którym mowa w ust. 1, przez czas niezamieszkiwania w nim osoby stosującej przemoc w rodzinie, w związku z wydaniem wobec niej:

1) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956), 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2019 r. poz. 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2089, 2128 i 2217 oraz
z 2020 r. poz. 288, 462, 875 i 956. Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 956

2) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956),

3) postanowienia sądu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania
i jego bezpośredniego otoczenia, w tym również o udzieleniu zabezpieczenia – jest obowiązana do ponoszenia opłat za dostawy do tego mieszkania energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów
i nieczystości ciekłych oraz czynsz lub koszty bieżącego zarządzania nieruchomością, chyba
że względem niej osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana do świadczeń alimentacyjnych.

 1. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych.”;

3) po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu:

„Art. 11b. Organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego organizujące placówki, o których mowa w art. 15ag ust. 1 pkt 3 i 5 i art. 15ah ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz art. 18g ust. 1 pkt 3 i 5 i art. 18h ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych, przekazują, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, właściwym terytorialnie jednostkom organizacyjnym Policji i Żandarmerii Wojskowej aktualne dane teleadresowe tych podmiotów ze wskazaniem przedmiotu działalności.

 

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu