Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tuchowie, działający przy ul. Jana Pawła II 4, pokój nr 3 na parterze.

 W dniu 11.02.2019r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuchowie a Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie realizującą zadanie współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. Pomoc ta świadczona jest w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13 orz lokalnych punktach, w tym w Tuchowie.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie.

W ramach owego projektu i porozumienia o współpracy został utworzony w Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tuchowie, działający przy ul. Jana Pawła II 4, pokój nr 3 na parterze.

Celem działającego punktu jest zapewnienie wsparcia w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z zachowaniem dyskrecji w zakresie świadczonej pomocy.

Zakres udzielanej pomocy:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.
 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną.
 3. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielonej przez osobę pierwszego kontaktu (osoby pokrzywdzone oraz świadkowie).
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.
 5. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust.8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.
 6. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
 9. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba pokrzywdzona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób, stale zamieszkałych w tym lokalu lub domu.
 10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń związanych z otrzymywaną pomocą.
 11. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
 12. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 13. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Pomoc świadkom i osobom im najbliższym będzie udzielana poprzez pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

– osoba do kontaktów w sprawie realizacji wsparcia Bożena Szwala – Mazurkiewicz (Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie),

– pod numerem telefonu: 513 066 341

– w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie przy ul. Jana Pawła II 4, I piętro, (pracownicy socjalni),

Osoby korzystające z pomocy w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym nie ponoszą żadnych kosztów, w tym podatków i innych opłat.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu