Poszukiwane rodziny wspierające

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z nich są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem rodziny mają pomagać w przezwyciężeniu rodzinom posiadającym problemy i/lub trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca nie wyręcza, lecz aktywnie pomaga w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, itp.
Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują!

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku (wzór w załączeniu) w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów (I piętro, pok. 105)

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu