„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 150% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 792,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 65 968,00 zł, przewidywane środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 144.968,00 zł.

Zgodnie z aneksem Nr 1/2021 do umowy nr 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. zawartej w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” polegającego za zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 68.020,00 zł na 2021 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79 000,00 zł.

 Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 147.020,00 zł.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu