Projekt Kooperacje 3D – wsparcie dla Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizuje projekt „KOOPERACJE 3D” – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”.

 

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem zadania „Kooperacje przeciw COVID” jest poprawa bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy pracowników, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Pomoc finansowa na realizację w/w zadania przyznawana jest przez Województwo Małopolskie na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek ochronnych, czepków ochronnych, ochraniaczy na buty, fartuchów ochronnych, zakupu środków i sprzętu służącego do dezynfekcji: płynów dezynfekujących ręce/ciało, powierzchnie, sprzęt, dozowników, podajników do środków dezynfekujących i higienicznych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia: termometrów bezdotykowych, przegród ochronnych plexi, lamp wirusobójczych, mat dezynfekcyjnych, ozonatorów, oczyszczaczy powietrza.

 

Okres realizacji projektu: 15.09.2020 r. – 15.11.2020 r.

Wartość projektu: 5 320,00 zł w tym 4 483,70 zł tj. 84,28% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu