Wykaz podmiotów – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (stan na czerwiec 2017 r.).

Dokumenty do pobrania:
Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie
Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego
Informator teleadresowy instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu