Wykaz zaktualizowanych baz danych – przemoc 2019 rok

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pobierz:

Baza instytucji przemoc 2019 r.

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2019 r.

Wykaz placowek zapewniających tymczasowe schronienie – stan na 1.07.19 r. 

WYKAZ Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2019 r.

Wykaz jednostek realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2019 r.

Wykaz jednostek realizujących programy kor-ed 2019 r.

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2019.

Informator-teleadresowy- Powiat Tarnowski 2019

 

 

 

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu