Wykaz zaktualizowanych baz danych

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pobierz:
Baza instytucji publicznych i niepublicznych, udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie – stan na marzec 2018 r.

Rejestr placówek, udzielających tymczasowego schronienia w województwie małopolskim

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim.

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz ośrodków dla osób dotkniętych przemocą w Krakowie

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu