Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi sprarcia psychologicznego dla klientów OPS w Tuchowie

Gmina Tuchów, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie

ZAPRASZA
do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

świadczenie usług specjalistycznej pomocy i poradnictwa psychologicznego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie – w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2019, poz. 2019) oraz na podstawie Regulaminu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł określonej w ustawie z dnia 11 września 2019r. – prawo zamówień publicznych.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia;
2) ceny w niej podane wyrażone są cyfrowo i słownie;
3) sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
4) obejmuje całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie:
1. Świadczenie usług specjalistycznej pomocy i poradnictwa psychologicznego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w wymiarze 5- 7 godzin miesięcznie w okresie od kwietnia 2021 do grudnia 2021r.
2. Pomoc psychologiczna udzielana będzie w postaci konsultacji indywidualnych oraz poradnictwa specjalistycznego osobom i rodzinom korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
3. Pomoc psychologiczna świadczona będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w terminach ustalonych zgodnie z harmonogramem. W przypadku osób, dla których dotarcie do siedziby OPS jest znacznym utrudnieniem, istnieje możliwości udzielenia konsultacji psychologicznej w miejscu zamieszkania klienta. Konsultacje psychologiczne mają na celu wparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.
4. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji udzielonych świadczeń zgodnie z załącznikiem do umowy.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Od kwietnia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena: 100%.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe lub kierunkowe studia podyplomowe (ewentualne ukończone szkolenia, kursy, w tym także certyfikat specjalisty terapii uzależnień itp) – kserokopia dyplomów ukończenia załączona do formularza ofertowego, oraz posiadający doświadczenie zawodowe w prowadzeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego, zająć terapeutycznych w zakresie przedmiotu zamówienia.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość dostawy/usługi/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek VAT.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04 2021 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, przy ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów. Ofertę można składać drogą elektroniczną na adres slowik.ops@op.pl, za pośrednictwem poczty, bądź osobiście.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Z wykonawcami, którzy złożyli oferty dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. W takim przypadku ocenie podlega zmodyfikowana oferta wykonawcy.

Na podstawie złożonych ofert, po ewentualnym przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa wyżej, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Ostatecznie ustalona cena (cena podana przez wykonawcę względnie cena obniżona po negocjacjach i podana w zmodyfikowanej ofercie) za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji
w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik merytoryczny Bożena Szwala – Mazurkiewicz – pok. nr 109, tel. 14 6525489 email: slowik.ops@op.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany wykonawca obowiązany jest podpisać umowę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

11. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni.

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy lub o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

W załączeniu:
1) formularz oferty
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania
3) zgoda RODO.

formularz ofertowy z zaloncznikami

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu