Zaproszenie do składania oferty na realizację usług prawnych dla potrzeb realizacji zadań pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie

Gmina Tuchów, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie

ZAPRASZA
do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

świadczenie usługi pomocy prawnej – w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2019, poz. 2019) oraz na podstawie Regulaminu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł określonej w ustawie z dnia 11 września 2019r. – prawo zamówień publicznych.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ma być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia;
2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
4) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie:
1. Świadczenie usługi pomocy prawnej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w wymiarze 8-11 godzin miesięcznie w okresie od kwietnia 2021 do grudnia 2021r., w szczególności:
– udzielanie pracownikom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej porad i wyjaśnień w sprawach przez nich prowadzonych, w zakresie stosowania przepisów prawa,
– sporządzanie opinii prawnych,
– sporządzanie pism, wniosków, decyzji oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
– przeprowadzanie szkoleń merytorycznych dla pracowników socjalnych z zakresu:
a) ustawy o pomocy społecznej,
b) kodeksu postępowania administracyjnego w połączeniu z ustawą o pomocy społecznej,
c) łączenia ustawy o pomocy społecznej z innymi aktami prawnymi,
d) warsztatów merytorycznych z zakresu tworzenia pism, postanowień, decyzji, wniosków, odpowiedzi itp.
– inne czynności związane z podniesieniem jakości działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w zakresie konsultacji prawnej.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Od kwietnia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena: 100%.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność zawodowa, tj. posiadają uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych albo prawo o adwokaturze, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata. W celu weryfikacji spełnienia tego warunku należy dołączyć stosowny dokument do oferty.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość dostawy/usługi/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek VAT.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.04 2021 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, przy ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów. Ofertę można składać drogą elektroniczną na adres slowik.ops@op.pl, za pośrednictwem poczty, bądź osobiście.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Z wykonawcami, którzy złożyli oferty dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. W takim przypadku ocenie podlega zmodyfikowana oferta wykonawcy.

Na podstawie złożonych ofert, po ewentualnym przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa wyżej, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Ostatecznie ustalona cena (cena podana przez wykonawcę względnie cena obniżona po negocjacjach i podana w zmodyfikowanej ofercie) za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji
w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik merytoryczny Bożena Szwala – Mazurkiewicz – pok. nr 109, tel. 14 6525489 email: slowik.ops@op.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany wykonawca obowiązany jest podpisać umowę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

11. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni.

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy lub o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

W załączeniu:
1) formularz oferty
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania
3) zgoda RODO.

formularz oferowy na usługi prawne

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu