Zapytanie ofertowe na świadczenie usług informatycznych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie

ZAPRASZA
do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie – w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w 2020 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ma być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia;
2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
4) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie w okresie od marca 2020r. do 31 grudnia 2020r. wymiarze od ok. 8 do maksymalnie 20 godzin kwartalnie, w szczególności:
– w zakresie obsługi systemów, aplikacji, modułów stosowanych przez OPS w zakresie pomocy społecznej, w tym POMOST STD, CAS, EMP@TIA, e-puap, PŁATNIK w zakresie obejmującym m. in:
a) techniczną obsługę sprawozdawczości,
b) aktualizacje,
c) zbiory centralne,
d) dodawanie, aktualizację podstaw prawnych, uzasadnień decyzji przygotowanych przez pracowników OPS oraz nowych baz danych,
e) nadawanie uprawnień, wprowadzanie zmian,
e) systematyczna archiwizacje baz danych,
f) pomoc doraźną i interwencje w przypadku wystąpienia awarii bądź błędów,
g) doraźna pomoc w obsłudze programu finansowo – księgowego,
h) szkolenie pracowników socjalnych w zakresie sprawnej obsługi programów i aplikacji, bieżącego wdrażania zmian,
i) opieka informatyczna nad sieciami informatycznymi i serwerem,
Obsługa w części czasu pracy może być prowadzona przez aplikacje pomocy zdalnej, o ile wykonanie danego zadania nie wymaga obecności Wykonawcy w Ośrodku.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Od marca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena: 100%.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu,
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają minimum rok doświadczenia w obsłudze informatycznej ośrodków pomocy społecznej – na podstawie wykazu wykonywanych usług.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość dostawy/usługi/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek VAT.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.03 2020 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, przy ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów. Ofertę można składać drogą elektroniczną na adres slowik.ops@op.pl, za pośrednictwem poczty, bądź osobiście.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Z wykonawcami, którzy złożyli oferty dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. W takim przypadku ocenie podlega zmodyfikowana oferta wykonawcy.

Na podstawie złożonych ofert, po ewentualnym przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa wyżej, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Ostatecznie ustalona cena (cena podana przez wykonawcę względnie cena obniżona po negocjacjach i podana w zmodyfikowanej ofercie) za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik merytoryczny Bożena Szwala – Mazurkiewicz – pok. nr .109, tel. 14 6525489 email: slowik.ops@op.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany wykonawca obowiązany jest podpisać umowę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

11. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni.

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy lub o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

zapytanie-oferowe —informatyk

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu